Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK
Každý z nás je originál >> Granty >> Grantové kolá >> sme si rovní 2. - II.kolo

     Grantové kolá

sme si rovní 2. - II.kolo

sme si rovní 2.
PODPORA OBČIANSKYCH ADVOKAČNÝCH INICIATÍV - II. kolo

Ciele programovej výzvy:

 • zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni
 • podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov
 • otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá


Programová výzva sme si rovní 2. - Podpora občianskych advokačných iniciatív - II. kolo je určená predovšetkým na podporu projektov MNO pracujúcich s rómskymi komunitami, ktoré sú svojim obsahom a problematikou zamerané na monitorovanie, vyhodnocovanie a realizáciu priorít vyšpecifikovaných iniciatívou Dekáda inklúzie Rómov (2005 - 2015). Táto iniciatíva, ako akčný rámec pre vládne stratégie, monitoruje vývoj sociálnej inklúzie, ekonomický a sociálny status Rómov. Účasť rómskych organizácií občianskej spoločnosti je základnou hodnotou tohto procesu.


Komu je program určený:
Program je určený mimovládnym neziskovým organizáciám, ktoré svojou činnosťou napĺňajú základné ciele programovej výzvy. Organizácie musia mať relevantnú skúsenosť v oblasti práce so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva, špecificky s rómskymi komunitami a významne prispievať k posilneniu ich participácie na veciach verejných, rozvoju medzisektorovej spolupráce a presadzovaniu záujmov týchto skupín ako i jednotlivcov v partnerskom dialógu.

 

Žiadateľmi môžu byť:
Mimovládne neziskové organizácie (MNO) registrované na Slovensku podľa platných právnych predpisov

 

Časový harmonogram:
• vyhlásenie programu: 19. september 2008
uzávierka: 6. október 2008
• distribúcia grantových zmlúv: október 2008
• možný začiatok trvania projektov: november 2008


Trvanie projektu: max. 1 rok


Maximálna výška grantu: 200.000SKK


Vlastné zdroje organizácie (príspevok žiadateľa): 10% z celkových nákladov na projekt


Žiadateľmi nemôžu byť:

• fyzické osoby
• podnikateľské subjekty
• komory (obchodné, advokátske a pod.)
• odborové zväzy
• politické strany alebo neziskové subjekty zriadené politickými stranami
• cirkevné organizácie
• organizácie štátnej správy a samosprávy

 

Typy aktivít, ktoré môžu byť programom podporené:

 • aktivity primárne zamerané na občiansku advokáciu - posilnenie účasti a zodpovednosti skupín občanov na veciach verejných;
 • iniciatívy smerujúce k zapájaniu občanov do rozhodovacích a implementačných procesov s cieľom prispieť k účasti cieľovej skupiny na tvorbe procesov rozvoja komunity na miestnej, regionálnej i národnej úrovni;
 • projekty zamerané na monitorovanie verejnej politiky a ovplyvňovanie jej tvorby, t.j. stimulovanie verejného dialógu a formuláciu problémov;
 • organizovanie, motivácia a pomoc členom komunity s cieľom zdôrazniť a posilniť ich postavenie, podporovať aktívnejší prístup k verejnému životu a rozvoju komunity;
 • vytváranie partnerstiev a spolupráce s lokálnymi, regionálnymi a/alebo štátnymi inštitúciami s cieľom monitorovať implementáciu programov pre cieľovú skupinu;
 • aktivity zamerané na využitie a zdokonaľovanie nástrojov občianskej angažovanosti, šírenie vedomostí a skúseností ako i vhodných komunikačných aktivít na ovplyvňovanie rozvoja a tvorby regionálnej politiky;
 • vytváranie inovatívnych prístupov a partnerstiev na posilnenie a budovanie kapacity cieľového sektora.


Kritériá výberu projektov:

 • efektívnosť - interaktivita občanov a verejného sektora, posilnenie zodpovednosti, mechanizmov inklúzie a ovplyvňovania politiky rozvoja;
 • realizovateľnosť - praktickosť, adekvátnosť časového plánu a finančného rozpočtu;
 • relevantnosť - doterajšie aktivity a skúsenosti organizácie v danej problematike k cieľom projektu, ich úspešnosť;
 • aktuálnosť - rešpektovanie potrieb komunity a cieľovej skupiny v širších regionálnych a globálnych podmienkach, časová relevancia k téme projektu
 • inovatívnosť - nové riešenia a prístupy, vytváranie partnerstiev, príprava dlhodobých riešení;
 • partnerstvo - spolupráca s inými organizáciami (štátna správa, samospráva, škola, MNO a pod.) a ich participácia na projekte, aktívna účasť komunity na realizácii projektu;
 • kontinuita a ďalší rozvoj doteraz realizovaných aktivít;
 • udržateľnosť - životaschopnosť projektov, šírenie a zabezpečenie pokračovania hlavných myšlienok a ideí projektu

Podpora nemôže byť použitá na:

 • hradenie investičných nákladov (renovácie, rekonštrukcie, výstavba);
 • financovanie individuálnych projektov vo vlastný prospech;
 • spätné financovanie projektov, ktoré sa už realizujú, alebo sa skončili;
 • investície, zriaďovacie výdavky pri vzniku MNO (nadačné imanie, rezervné fondy); 
 • materiálnu podporu MNO vybavením nesúvisiacim s realizáciou aktivity projektu;
 • jednorazové a krátkodobé aktivity;
 • poskytovanie priamych služieb;
 • režijné náklady (nájom, údržba, všeobecné výdaje kancelárie) nesúvisiace s realizáciou aktivity projektu;
 • zabezpečenie základných potrieb (potravinová pomoc, teplo a pod.);
 • priame vytváranie pracovných pozícií
 • honoráre a platy zamestnancov nesúvisiace s projektom (napr. riadiaceho manažmentu)
 • infraštruktúru (zavodňovanie a pod.)


Posudzovanie projektov:
O udelení podpory pre jednotlivé projekty bude rozhodovať Správna rada NOS - OSF na základe odporúčaní Expertnej komisie (EK) programu Každý z nás je originál.


Expertná komisia odporučí udelenie grantu projektom spĺňajúcim stanovené kritériá. Každej organizácii bude v priebehu októbra 2008 doručené vyrozumenie.


Neodporúča sa kontaktovať členov Expertnej komisie, konzultácie projektov poskytnú konzultantky programu. Projekt, ktorého žiadateľ kontaktoval niektorého z členov EK v súvislosti s predkladaným projektom, bude automaticky vylúčený.


Konzultácia projektov:
Pred podaním žiadosti o grant odporúčame projektové zámery prekonzultovať.


Kontaktné osoby:
Barbora Kahátová, e-mail: barbora@osf.sk
Zuzana Gáborová, e-mail: zgaborova@osf.sk


Kompletné projekty spolu s vyplneným formulárom a prílohami v jednom vyhotovení musia byť v deň uzávierky, t.j. 6. 10. 2008 do 16:00 hod. fyzicky (poštou alebo osobne) doručené do Nadácie otvorenej spoločnosti, Baštová 5, 811 03, Bratislava. Projekty je nutné zaslať aj v elektronickej verzii (emailom/CD, DVD).


Formulár


Priebežná správa - formulár


Zúčtovací formulár sme si rovní 2.
PODPORA OBČIANSKYCH ADVOKAČNÝCH INICIATÍV - I. kolo

 

Podporené projekty:

V rámci I. kola podprogramu PODPORA OBČIANSKYCH ADVOKAČNÝCH INICIATÍV Nadácia otvorenej spoločnosti finančne podporila celkovo sedem projektov mimovládnych organizácií z celého Slovenska na rozvoj občianskej advokácie v celkovej sume 709 498,-Slovenských korún.


Zoznam podporených projektov:

názov organizácie: Centrum sociálnej pomoci mladým, Lučenec
projekt: Obhajoba záujmov a aktivít rómskej i nerómskej mládeže na úrovni mesta Lučenec
schválená suma: 100 000,-Sk

 

názov organizácie: Komunitné Centrum Menšín, Veľký Krtíš
projekt: Obhajoba a presadzovanie záujmov Rómov na miestnej úrovni
schválená suma: 86 700,-Sk

 

názov organizácie: Klub rómskych aktivistov v SR, Hnúšťa
projekt: Advokácia bývania a bytovej situácie rómskej komunity v meste Hnúšťa
schválená suma: 64 500,-Sk

 

názov organizácie: Miesto v dome, Levice
projekt: Ladislavov dvor
schválená suma: 69 400,-Sk


názov organizácie: Občianske združenie Nová cesta, Michalovce
projekt: Dôstojné bývanie
schválená suma: 90 200,-Sk

 

názov organizácie: Nadácia Milana Šimečku, Bratislava
projekt: Analýza lokálnych politík bývania v kontexte riešenia rómskej politiky
schválená suma: 188 000,-Sk

 

názov organizácie: Centrum komunitného rozvoja, Košice
projekt: Obhajovanie a presadzovanie záujmov obyvateľov znevýhodnených lokalít prostredníctvom tvorby miestnej sociálnej politiky
schválená suma: 110 698,-Sk

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY. super clone rolex

Letná škola multikultúry

Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci programu Každý z nás je originál organizuje od 15. - 17. augusta 2008 vo Vyšných Ružbachoch letnú školu multikultúry. Jej cieľom je otváranie tém kultúrnej koexistencie a rôznorodosti, jej výhod a nástrah, rozvíjanie inovatívnych prístupov v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín, podpora ich začleňovania, eliminácia stereotypov a predsudkov na oboch stranách - majority i menšiny. Cieľovou skupinou sú najmä študenti vysokých škôl. Stiahnite si pozvánku a prihláste sa tu.

 

hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS