https://disklinikleri.com.tr/
Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRNOK

     O projekte

Projekt Každý z nás je originál je jedným z operačno - grantových projektov Nadácie otvorenej spoločnosti a začal sa realizovať na jeseň roku 2006. Má niekoľko zámerov a pomerne vysoké ambície, ktoré máme v pláne naplniť rôznymi inovatívnymi spôsobmi.

 

Hlavným zámerom je pomáhať rozvíjať spoločnosť prostredníctvom podpory aktivistov v občianskom sektore, ktorí sa vo svojich organizáciách venujú problematike presadzovania rovnoprávneho prístupu k znevýhodneným skupinám, najmä Rómom, ako aj uplatňovaniu ľudských práv a rovnakých príležitostí týchto skupín.

 

ciele

Nadácia otvorenej spoločnosti na základe predchádzajúcich aktivít  v oblasti ľudských práv a rozvoja občianskej spoločnosti identifikovala oblasti, ktorým sa chce venovať prostredníctvom projektu:

 • Budovanie siete rómskych a pro-rómsky orientovaných mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sú aktívne v oblasti tvorby politík a ochrany záujmov znevýhodnených skupín a zároveň povzbudzovanie zapojenia samotných Rómov do rôznych aktivít MNO.
 • Rozvíjanie inovatívnych prístupov v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín, podpora ich začleňovania, a tým odstraňovať predsudky na oboch stranách - majority i menšiny.
 • Posilňovanie advokačných zručností MNO a ich vzájomnej spolupráce v presadzovaní záujmov na národnej a regionálnej úrovni. Súčasťou je i snaha o zapojenie samosprávy, odborníkov a samotných Rómov do riešenia problémov, ktoré sa týkajú rómskej menšiny a v konečnom dôsledku celej spoločnosti.

 

časový harmonogram

september 2006 – august 2008

 

prístupy

Chceme podporovať participáciu a zvyšovanie záujmu sociálne marginalizovaných skupín o verejnú politiku. Súčasne budeme vytvárať dohľad nad väčšou zodpovednosťou a transparentnosťou vlády vo vzťahu k týmto skupinám prostredníctvom monitorovania a advokácie občianskej spoločnosti.

 

Našim záujmom je realizovať aktivity, ktoré pomôžu zviditeľniť pozitívne prínosy multikultúrnej spoločnosti. Vnímame  ako veľkú potrebu prispieť k zmene postojov majoritnej spoločnosti voči Rómom a prostredníctvom aktivít v projekte by sme radi dosiahli vzájomný rešpekt medzi majoritou a rómskou menšinou.

 

prioritné oblasti

 • koordinácia, sieťovanie a spolupráca 
  • Facilitovaný proces budovania sietí MNO, odborníkov a novinárov s cieľom vytvoriť priestor na komunikáciu, akceptáciu, vzájomné porozumenie a spoluprácu,
  • vytvorenie prepojenia medzi existujúcimi advokačnými MNO za účelom tvorby strategických partnerstiev alebo aliancií na riešenie spoločných problémov,
  • zapojenie predstaviteľov verejnej správy a miestnej samosprávy s cieľom zvýšiť ich porozumenie pre potreby cieľových skupín,
  • vytvorenie podmienok na lepšiu koordináciu, sieťovanie, prenosu vedomostí a posilnenie dopadu aktivít.
 • presadzovanie rovnosti príležitostí a advokácia ľudských práv marginalizovaných skupín v miestnych, regionálnych a národných politikách 
  • Podpora advokačných aktivít MNO s konkrétnym cieľom zvýšiť participáciu Rómov na procese rozhodovania a/alebo ich schopnosť monitorovať, obhajovať a dohliadať,
  • iniciovanie a podpora medzisektorovej spolupráce na miestnej úrovni a aliancií na národnej úrovni s cieľom zabezpečiť účinné presadzovanie konkrétnych problémov.
 • informovanosť a komunikácia
  • Zvyšovanie informovanosti o situácii Rómov zverejňovaním vybraných aktivít a výsledkov projektu,
  • organizovanie diskusií a verejných debát o pozitívnych príkladoch rozmanitosti a multikultúrnej spoločnosti,
  • využívanie médií na zmenu postojov a stereotypov, ktoré sa týkajú rómskej menšiny prostredníctvom aktivít pre novinárov,
  • zvyšovanie záujmu študentov stredných a vysokých škôl o túto problematiku s cieľom získať dôležitých spojencov a účastníkov, ktorí budú šíriť porozumenie. 

 

organizácia projektu a metodológia

Nadácia otvorenej spoločnosti projekt riadi, poskytuje svoju odbornú kapacitu, facilituje procesy, iniciuje, koordinuje a udeľuje cielené granty. Projekt vo svoje komplexnosti bude realizovaný s pomocou vybraných MNO a odborníkov pracujúcich s rómskou menšinou a inými marginalizovanými skupinami. Jeho ciele napĺňame prostredníctvom vlastných (operačných) aktivít a cieleného udeľovania grantov.

 

operačné aktivity:  

 • Tréningy – získanie teoretických vedomostí, oboznámenie sa s metódami, výmena know-how týkajúceho sa strategického plánovania, diverzifikácie zdrojov, advokácie, ľudských práv a vzťahov z verejnosťou. Tréningy zároveň vytvoria priestor na výmenu informácií a diskusiu.  
 • Mapovanie – spravovanie databázy MNO pracujúcich s rómskymi komunitami.
 • Sieťovanie – vytváranie aliancií medzi podobne orientovanými MNO, podpora medzisektorového partnerstva.
 • Spoločné (kooperatívne) plánovanie v rámci komunít za účasti MNO, miestnej samosprávy a ostatných relevantných partnerov.  
 • Podnecovanie diskusie o témach súvisiacich s marginalizovanými skupinami, do ktorej budú zapojení intelektuáli, odborníci a médiá.
 • Prezentovanie pozitívnych príkladov a úspešných projektov s ohľadom na zapojenie MNO prostredníctvom médií.   

 

udeľovanie cielených grantov: 

 • Podporovanie MNO v rámci transparentnej grantovej výzvy. Granty budú úzko prepojené s operačnými aktivitami a zamerané na podporu špecifických projektových zámerov, priamo prispievajúcich k napĺňaniu cieľov projektu.

 

vyhodnotenie

Integrálnou súčasťou programu je jeho pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie. Objektivitu naplnenia projektu, jeho cieľov, aktivít a najmä jeho dopadu, zabezpečí nezávislá externá evaluácia. Súbor hodnotiacich kritérií bude skompletizovaný v spolupráci s posudzovateľom a odbornou komisiou programu. Plánujeme použiť kombináciu kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií.

 

o donorovi

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust) - TRUST pre rozvoj občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe je nezávislá nezisková organizácia spadajúca pod zákony Spojených štátov amerických.

best replica watches
Jej cieľom je podporovať rozvoj občianskej spoločnosti v Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku,Slovensku a Slovinsku. Pre napĺňanie tohto účelu, CEE Trust reaguje na urgentné potreby získavaním zdrojov na pomoc mimovládnym neziskovým organizáciám, aby v tejto práci nadobudli väčšiu sebadôveru a sebestačnosť. Projekt, na ktorý Nadácia otvorenej spoločnosti získala grant, reflektuje výzvu Podpora občianskej spoločnosti ako hlas za marginalizované a zraniteľné skupiny.

 

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY. super clone rolex

Letná škola multikultúry

Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci programu Každý z nás je originál organizuje od 15. - 17. augusta 2008 vo Vyšných Ružbachoch letnú školu multikultúry. Jej cieľom je otváranie tém kultúrnej koexistencie a rôznorodosti, jej výhod a nástrah, rozvíjanie inovatívnych prístupov v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín, podpora ich začleňovania, eliminácia stereotypov a predsudkov na oboch stranách - majority i menšiny. Cieľovou skupinou sú najmä študenti vysokých škôl. Stiahnite si pozvánku a prihláste sa tu.

 

hore vodn strnka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Vetky prva vyhraden design by mayo hirc, generovan CMS systmom BLADE CMS