Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Archív

Vyhlásenie výsledkov súťaže - Keby sme boli všetci rovnakí, neboli by sme výnimočníVyhlásenie výsledkov súťaže - Keby sme boli všetci rovnakí, neboli by sme výnimoční

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation  dňa 17. apríla 2008 o 17.00 hod. v Divadle Alexandra Duchnoviča (Jarková 77) v Prešove, slávnostne vyhlásila výsledky interaktívneho súťažného projektu „Keby sme boli všetci rovnakí, neboli by sme výnimoční".

sme si rovní 1. - inštitucionálny rozvoj MNO

Program Každý z nás je originál vyhlásil grantovú výzvu na inštitucionálny rozvoj MNO pracujúcich s rómskou komunitou. Jej cieľom je posilniť pozíciu MNO ako dôležitých aktérov rozvoja rómskych komunít, ako i posilniť kapacitu a trvalú udržateľnosť vyspelých mimovládnych neziskových organizácií (MNO) pracujúcich prioritne s rómskou komunitou. Výzva je určená výhradne MNO zapojeným do programu. Termín uzávierky: 17. december 2007. Viac čítajte v časti GRANTY.

sme si rovní 2. - podpora občianskych advokačných iniciatív

Program Každý z nás je originál vyhlásil grantovú výzvu na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je prispieť k zlepšeniu životnej situácie znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a spájať kľúčových aktérov širšej komunity, ktorej súčasťou je znevýhodnená skupina Rómov, pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov s dlhodobým udržiavaním dobrých vzťahov a partnerstiev. Termín uzávierky: 3. december 2007. Viac čítajte v časti GRANTY.

Fundraising

6. a 7. septembra 2007 sa v Košiciach debatovalo na tému fundraising. Zástupcovia MNO tak mali možnosť dozvedieť sa viac o získavaní finančných zdrojov, princípe viaczdrojovosti, či ako byť a nebyť dobrým fundraiserom. Informácie by mali byť organizáciám nápomocné pri plánovaní finančnej stratégie v rámci dlhodobo udržateľného rozvoja organizácie.

Hľadáme projektového koordinátora

Nadácia otvorenej spoločnosti hľadá projektového koordinátora/ku na pracovisko v Prešove do dvojročného projektu Každý z nás je originál, podporeného Trustom pre rozvoj občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe (CEE Trust). Požadovaná kvalifikácia: stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie, skúsenosť s prácou v mimovládnom sektore, znalosť problematiky marginalizovaných skupín, dobrá znalosť anglického jazyka, znalosť rómskeho jazyka výhodou, počítačové zručnosti. Životopisy s motivačnými listami prijímame do 21. júna 2007 (v deň uzávierky doručené emailom alebo poštou).

Podpora projektových zámerov organizácií

Do 29. mája 2007 MNO zapojené do programu Každý z nás je originál predkladali svoje projektové zámery inštitucionáleho rozvoja organizácie a kooperatívneho plánovania vo svojich komunitách. 7 organizácií získalo príspevok vo výške 20.000 korún na prípravu a realizáciu svojich zámerov. Projektové zámery budú organizácie realizovať v súčinnosti s PDCS a koordinátorkami programu. Komunitné (kooperatívne) plánovanie je súčasťou inštitucionálneho rozvoja MNO.

Komunitné plánovanieKomunitné plánovanie

Komunitné (kooperatívne) plánovanie je súčasťou operačných aktivít projektu. Ide o dlhodobý proces, ktorý prebieha vo všetkých siedmych zapojených komunitách a jeho cieľom je spájať kľúčových aktérov komunity pri spoločnom definovaní a riešení konkrétneho problému.

Občasník Koláž

Projektový tím od apríla 2007 pripravuje občasník pre podporu záujmov znevýhodnených skupín s názvom "koláž". Koláž je vyjadrením zmesi rôznorodosti, pestrosti a odlišnosti názorov, informácií, pohľadov a viery, ktoré chce Nadácia otvorenej spoločnosti komunikovať vo forme elektronického newsletteru. Jednotlivé vydania občasníka nájdete v časti KOLÁŽ.

Vzťahy s médiami

V Trenčíne sa v dňoch 15. - 16. marca 2007 konal prvý z rady tréningov, ktoré sú súčasťou vzdelávacích (operačných) aktivít projektu Každý z nás je originál. Cieľom tréningu bolo poskytnúť zástupcom MNO dostatočné zručnosti a vedomosti potrebné pre komunikáciu s médiami, novinármi a predovšetkým prezentáciu organizácie na verejnosti. Zúčastnení mali možnosť spoznať systém masmédií, ich fungovanie, pripraviť tlačovú konferenciu, či vyskúšať si rozhovor s novinárkou Slovenskej televízie na kameru.

Tréningový manuál nájdete v časti MATERIÁLY.

24.5.2007

Stretnutie študentov

14. marca 2007 sa v priestoroch NOS - OSF v Prešove uskutočnilo stretnutie mládeže, študentov Prešovskej univerzity a jej zahraničných stážistov z Portugalska a Belgicka. Témou stretnutia bolo hľadanie vhodných aktivít zameraných na zvýšenie citlivosti stredoškolskej mládeže k problematike menšín, boja proti predsudkom, spoznávaniu kultúrnych odlišností, či odstraňovaniu negatívnych stereotypov v myslení a názoroch s akcentom na rómsku menšinu. Vychádzajúc z vlastných skúseností, študenti spoločne hľadali interaktívne formy a metódy práce s originálnymi námetmi na zapojenie mladých ľudí do tejto problematiky.

24.5.2007

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY. super clone rolex

Letná škola multikultúry

Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci programu Každý z nás je originál organizuje od 15. - 17. augusta 2008 vo Vyšných Ružbachoch letnú školu multikultúry. Jej cieľom je otváranie tém kultúrnej koexistencie a rôznorodosti, jej výhod a nástrah, rozvíjanie inovatívnych prístupov v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín, podpora ich začleňovania, eliminácia stereotypov a predsudkov na oboch stranách - majority i menšiny. Cieľovou skupinou sú najmä študenti vysokých škôl. Stiahnite si pozvánku a prihláste sa tu.

 

hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS