Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Grantové kolá

sme si rovní 1.

INŠTITUCIONÁLNY ROZVOJ MNO PRACUJÚCICH S RÓMSKOU KOMUNITOU

 

 

Ciele programovej výzvy:

 • posilniť pozíciu MNO ako dôležitých aktérov rozvoja rómskych komunít;
 • posilniť kapacitu a trvalú udržateľnosť vyspelých mimovládnych neziskových organizácií (MNO) pracujúcich prioritne s rómskou komunitou.

 

Komu je program určený:
Program je určený MNO, zapojeným do ankara avukat programu „Každý z nás je originál", ktoré významne prispievajú k formovaniu občianskej spoločnosti na Slovensku a posilneniu participácie marginalizovaných skupín obyvateľstva na veciach verejných ako aj k rozvoju medzisektorovej spolupráce a koordinácii aktivít zameraných na zlepšenie postavenia marginalizovaných skupín.

 

Udelený grant by mal organizácii zabezpečiť:

 • inštitucionálny - vnútorný rozvoj, napríklad: posilnenie správnych orgánov, kapacity pracovníkov a pod.
 • finančnú udržateľnosť
 • programový rozvoj - rozvoj programov, ktoré prispievajú k stabilite organizácie v súlade jej poslaním a stratégiou

Časový harmonogram:

 • vyhlásenie programu: 7. november 2007
 • uzávierka: 17. december 2007
 • distribúcia grantových zmlúv: január 2008
 • začiatok trvania projektov: február 2008

 

Realizácia projektu: 1 rok

 

Maximálna výška grantu: 250.000SKK

Vlastné zdroje organizácie (príspevok žiadateľa): 10% z celkových nákladov na projekt

 

Žiadateľmi môžu byť:
Mimovládne neziskové organizácie (MNO) zapojené do programu „Každý z nás je originál", registrované na Slovenku podľa platných právnych predpisov

 

Ďalšie podmienky zaradenia do programovej výzvy:

 • povinná ankara dershane konzultácia počas prípravy projektu (Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s partnermi zabezpečí odborné konzultácie/tútoring podľa vzájomnej dohody s každou MNO)
 • preukázanie odbornosti, personálnej ankara implant kapacity, kvantifikácia činnosti a vnútorný audit MNO

Výberový proces pozostáva z dvoch fáz:

 • 1. fáza (máj 2007): predkladanie projektových zámerov inštitucionálneho rozvoja jednotlivých MNO - možnosť získať grant vo výške 20.000SKK na realizáciu strategického plánovania organizácie
 • 2. fáza (november - december 2007): predkladanie projektov inštitucionálneho rozvoja jednotlivých MNO - možnosť získať inštitucionálny grant v rozmedzí 200.000 - 250.000 SKK na realizáciu predloženého projektu, ktorý by mal reflektovať predložený projektový zámer.


Prihláška v druhej fáze (jeseň 2007) programu musí obsahovať:
1. Vyplnený formulár vypracovaný podľa pokynov
2. Projekt vypracovaný podľa inštrukcií


Proces posudzovania:
Expertná komisia (EK) TRUST Programu „Každý z nás je originál" Nadácie otvorenej spoločnosti, bude posudzovať v prvej fáze jednotlivé projektové zámery, v druhej fáze jednotlivé projekty.

Pri posudzovaní EK bude zohľadňovať:
Naplnenie podmienok programovej výzvy, şekilli nick relevantnosť predloženého projektu voči možnostiam organizácie, jej cieľom a poslaniu, reálnosť a opodstatnenie plánovaných krokov, strategické premýšľanie organizácie, prístup k práci a kvalitu spracovania projektu. Dôraz je kladený na prípravu a spracovanie samotného projektu inštitucionálneho rozvoja organizácie v druhej fáze programu.

Formulár

Priebežná správa - fromulár

Zúčtovací formulár

 

 

PODPORENÉ PROJEKTY 

 

Organizácia                 Projekt                                                                       Schválená suma


CESPOM, Lučenec                                                                                       250000 podmienečne

 

Združenie mladých Rómov na Slovensku, Banská Bystrica  - Rozvoj platformy                                                                                                                                 240400

 

Centrum komunitného rozvoja, Košice - ankara ingilizce kursu Plánovanie aktivít pre existujúce komunitné centrá v Košiciach a tvorba základnej analýzy pre lokality Nožné Kapustníky 250000

 

OZ Nová cesta, Michalovce                                                                     250000 podmienečne

 

Komunitné centrum menšín, Veľký Krtíš  - Posilnenie postavenia KCM                                                                                                                                                     250000

 

Osvetové centrum Rómov, Nové Mesto nad Váhom - OCR ako Metodické centrum na podporu rozvoja mobility rómskej mládeže                                                                                                                                                                                                         250000

Celkom: 1490400 Sk
(USD 73418)

 

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY. super clone rolex

Letná škola multikultúry

Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci programu Každý z nás je originál organizuje od 15. - 17. augusta 2008 vo Vyšných Ružbachoch letnú školu multikultúry. Jej cieľom je otváranie tém kultúrnej koexistencie a rôznorodosti, jej výhod a nástrah, rozvíjanie inovatívnych prístupov v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín, podpora ich začleňovania, eliminácia stereotypov a predsudkov na oboch stranách - majority i menšiny. Cieľovou skupinou sú najmä študenti vysokých škôl. Stiahnite si pozvánku a prihláste sa tu.

 

hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS