https://disklinikleri.com.tr/
Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRNOK

     Tréningy

Tréningy sú súčasťou vlastných (operačných) aktivít projektu. V rámci implementácie projektových aktivít pripravujeme viaceré sady tréningov, ktoré budú špecificky dopĺňať potreby cieľových skupín v súlade s cieľmi Každý z nás je originál.

Realizujeme a pripravujeme tieto témy:

 

  • komunitné (kooperatívne) plánovanie

 

cieľ: spájať kľúčových aktérov komunity pri spoločnom definovaní a riešení konkrétneho problému s dlhodobým udržiavaním dobrých vzťahov a partnerstiev. Výstupom plánovania by mali byť konkrétne občianske (advokačné) iniciatívy, na ktoré je možné získať grant (grantové kolo „Advokačné aktivity“).

 

zameranie: procesy občianskej advokácie a vyjednávania, reflektovanie potrieb individuálnych komunít. Komunitné (kooperatívne) plánovanie prebieha v každej z vybraných komunít, jeho súčasťou sú aj spoločné stretnutia všetkých komunít a zainteresovaných predstaviteľov.

 

komu je určený: predstaviteľom MNO zapojeným do projektu, partnerským MNO, zástupcom samosprávy, školy a pod.

 

Úvod  do kooperatívneho plánovania: Lučenec, 19. – 20. apríl 2007

Lektori: Andrea Chorváthová, PDCS  

                   Pavol Makýš, PDCS         

Zoznam účastníkov

 

  • strategický rozvoj organizácie, diverzifikácia zdrojov

 

cieľ: posilnenie kapacity MNO v prospech jej stability a konkurencieschopnosti

 

zameranie: inštitucionálny (vnútorný) rozvoj organizácie, finančná udržateľnosť organizácie a rozvoj programov, ktoré prispievajú k stabilite organizácie v súlade s jej poslaním a stratégiou.

 

komu je určený: štatutárnym zástupcom a zodpovedným pracovníkom vybraných MNO, zapojených do projektu

 

  • advokácia, presadzovanie záujmov skupín obyvateľstva

 

cieľ: posilnenie advokačných zručností pracovníkov MNO, obhajoba a presadzovanie záujmov a práv znevýhodnených skupín s cieľom vytvárať možnosti aktívneho ovplyvňovania lokálnych a verejných politík

 

zameranie: nástroje občianskej advokácie, teoretické zručnosti a aplikácia v praxi prostredníctvom prípadových štúdií

 

komu je určený: zástupcom MNO zapojených do projektu

 

  • ľudské práva, diskriminácia

 

cieľ: posilnenie zručností pracovníkov MNO v oblasti ochrany ľudských práv a práva na rovnaké zaobchádzanie/nediskriminačného prístupu s cieľom podať kvalifikovanú pomoc a radu klientom MNO

 

zameranie: právne nástroje, vymožiteľnosť základných ľudských práv občanov s dôrazom na znevýhodnené skupiny

 

komu je určený: zástupcom MNO zapojených do projektu

 

  • komunikácia, vzťahy s médiami a s verejnosťou

 

cieľ: objektívnym informovaním a neformálnymi kontaktmi dosiahnuť čo najlepšie vzťahy s verejnosťou, novinármi a ďalšími pracovníkmi masovokomunikačných prostriedkov, ich poznanie a pochopenie, a v neposlednom rade dosiahnutie maximálnej možnej kvalitnej publicity organizácie a jej aktivít

 

zameranie: práca s médiami, monitoring médií, workshopy, prípadové štúdie a modelové situácie rôznych mediálnych podujatí, firemná identita, marketing neziskovej organizácie

 

komu je určený: PR pracovníkom/zástupcom MNO zapojeným do projektu

 

Vzťahy s médiami: Trenčín, 15. – 16. marec 2007

Lektorky: Silvia Pintérová, PR expert

                     Nikoleta Gažová, STV

Zoznam účastníkov

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY. super clone rolex

Letná škola multikultúry

Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci programu Každý z nás je originál organizuje od 15. - 17. augusta 2008 vo Vyšných Ružbachoch letnú školu multikultúry. Jej cieľom je otváranie tém kultúrnej koexistencie a rôznorodosti, jej výhod a nástrah, rozvíjanie inovatívnych prístupov v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín, podpora ich začleňovania, eliminácia stereotypov a predsudkov na oboch stranách - majority i menšiny. Cieľovou skupinou sú najmä študenti vysokých škôl. Stiahnite si pozvánku a prihláste sa tu.

 

hore vodn strnka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Vetky prva vyhraden design by mayo hirc, generovan CMS systmom BLADE CMS