Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK

     Diskusie

Akútnou potrebou identifikovanou v tomto projekte je účinné zapojenie organizácií občianskej spoločnosti do ovplyvňovania politík v oblasti sociálnej inklúzie, ľudských práv a spravodlivosti pre znevýhodnené skupiny. Našim cieľom je rozvinúť systematický prístup k budovaniu sietí a vytvoriť spoločnú bázu organizácií občianskej spoločnosti so snahou podporiť rovnaké príležitosti pre marginalizované skupiny. Každý z nás je originál vytvára priestor na využitie konkrétnych prostriedkov pre Rómov, aby sa mohli zapojiť do riešenia vlastných problémov. Zároveň zjednocuje organizácie občianskej spoločnosti, vlády, odborníkov a jednotlivcov, aby sa spoločne podieľali na riešení týchto problémov.

 

Rómska menšina v sebe zahŕňa rôzne problémy ostatných zraniteľných skupín. Zrušenie segregácie vo vzdelávaní, schválenie a implementácia antidiskriminačnej legislatívy, rovnoprávny prístup k zdravotnej starostlivosti a spravodlivosti, možnosť Rómov uplatniť sa na trhu práce a zaujatie jednoznačného stanoviska k rasizmu, intolerancii a vylúčeniu by sa mali odraziť aj v národnej a miestnej politike a zákonoch. Prostredníctvom diskusií a zapájania médií, osobností, odborníkov chceme v tomto smere prekročiť rómsku problematiku a potenciálne ovplyvniť verejný diskurz a prístup k odstráneniu diskriminácie jednotlivých menšín.

Diskusie uskutočňujeme prostredníctvom okrúhlych stolov, workshopov alebo panelov.

Realizujeme a pripravujeme tieto témy:

 

  • menšiny v interkultúrnom vzdelávaní

 

cieľ: mapovanie postojov slovenského obyvateľstva k jednotlivým etnickým, sociálnym a náboženským skupinám, ako východisko pre tvorbu obsahov a metód interkultúrneho vzdelávania a výchovy v regionálnom školstve na Slovensku. Realizované v spolupráci s programom Vzdelávanie NOS – OSF.

 

23. marec 2007 - Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín

 

  • Rómovia – problém chudoby versus problém národnej identity 

 

cieľ: mapovanie názorov a postojov verejnosti voči marginalizácii. Čelia Rómovia dvojitej     marginalizácii? Ide o problém chudoby, s ktorou nechceme mať nič spoločné? Generalizujeme problém marginalizácie ako dôsledok chudoby na všetkých Rómov a žijeme v sterotypoch? Ide o problém národného uvedomenia a akceptácie Rómov? 

 

  • tolerancia – odbúravanie predsudkov 

 

cieľ: mapovanie postojov a názorov verejnosti k tolerancii. Tolerancia, akceptácia, rešpekt k inakosti. Nástroje odbúravania predsudkov. Kultúrne špecifiká rómskej minority – búrajú bariéry alebo potvrdzujú stereotypy? 

 

  • extrémizmus, rasizmus 

 

cieľ: pokračovať v diskusii o existencii, prejavoch a dôsledkoch extrémizmu a rasizmu v našej spoločnosti, budovať v mladých ľuďoch kritické myslenie a schopnosť vytvárať si vlastné názory. Pripravované v spolupráci s Právnym programom NOS – OSF.

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY. super clone rolex

Letná škola multikultúry

Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci programu Každý z nás je originál organizuje od 15. - 17. augusta 2008 vo Vyšných Ružbachoch letnú školu multikultúry. Jej cieľom je otváranie tém kultúrnej koexistencie a rôznorodosti, jej výhod a nástrah, rozvíjanie inovatívnych prístupov v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín, podpora ich začleňovania, eliminácia stereotypov a predsudkov na oboch stranách - majority i menšiny. Cieľovou skupinou sú najmä študenti vysokých škôl. Stiahnite si pozvánku a prihláste sa tu.

 

hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS