Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRÁNOK
Každý z nás je originál >> Experti >> Expertná komisia >> Štatút expertnej komisie TRUST programu

     Expertná komisia

Štatút expertnej komisie TRUST programu

1. Štatút EK

Štatút EK je internou smernicou NOS – OSF. Expertná komisia je nezávislý poradný a zároveň odporúčací orgán prítomný počas celej implementácie TRUST programu realizovanom Nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (ďalej len NOS – OSF). Spolupracuje na strategickom zameraní jednotlivých častí a komponentov programu, posudzuje projekty a projektové zámery jednotlivých grantových kôl, zhodnocuje jednotlivé programové priority a spolupracuje na medializácii programu.

 

2. Členstvo a zloženie EK

EK má stálych členov, ich počet je nepárny. EK predsedá predseda EK.

Členstvo v EK vzniká dňom 1. zasadnutia EK a končí dňom posledného zasadnutia EK, najneskôr však do jedného mesiaca od ukončenia programu, t.j. do septembra 2008.  

 

3. Zasadnutia EK

Zasadnutia EK sú riadne a mimoriadne. Riadne zasadnutie EK zvoláva manažér programu alebo ním poverená osoba. Mimoriadne zasadnutie EK zvoláva na návrh predsedu EK manažér programu, pokiaľ usúdi, že to vyžaduje záujem NOS – OSF alebo najneskôr do 21 dní, ak o to požiada viac ako tretina členov expertnej komisie.  

 

4. Rokovanie

Rokovania EK sa zúčastňujú jej členovia a zapisovateľ. Právo zúčastniť sa má manažér programu, riaditeľ programu, výkonný riaditeľ nadácie, členovia správnej rady NOS – OSF a revízor resp. dozorná rada.  

 

5. Hlasovanie

EK rozhoduje konsenzuálne.

Ak sa EK nedohodne konsenzuálne, dá predseda EK hlasovať o jednotlivých návrhoch. Potom sa EK uznáša nadpolovičnou väčšinou z prítomných členov, ktorých musí byť na zasadnutí viac ako polovica. V prípade rovnosti hlasov rozhodne hlas predsedu EK.

 

6. Zápisnica

Zo zasadnutí EK sa vypracováva zápisnica. Zápisnicu píše zapisovateľ, t.j. manažér programu alebo ním poverená osoba, v nutných prípadoch člen EK.

 

7. Rozhodovanie mimo zasadnutí EK

Pokiaľ vyžaduje záujem TRUST Programu učiniť závažné a neodkladné rozhodnutia v období medzi zasadnutiami EK, ktoré patria výlučne do právomoci EK, môžu byť takéto rozhodnutia prijaté nasledovne:

  • Rozhodnutie príjmu spoločne aspoň traja členovia EK. O rozhodnutí sú povinní podať EK písomnú správu a požiadať o ratifikáciu.
  • Návrh uznesenia EK sa predkladá členom EK spolu s oznámením termínu, do ktorého je potrebné učiniť písomné vyjadrenie. V prípade, že sa niektorý člen EK v stanovenom termíne nevyjadrí, platí jeho súhlas.

 

8. Záverečné ustanovenie

Štatút expertnej komisie (ďalej len EK) TRUST programu realizovaného NOS – OSF schválila správna rada NOS – OSF dňa 18.12.2006 a vzali na vedomie členovia EK.

 

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY.
hore úvodná stránka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Všetky práva vyhradené design by mayo hirc, generované CMS systémom BLADE CMS