https://disklinikleri.com.tr/
Open Society Foundation Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe                                                               HOME | KONTAKT | MAPA STRNOK

     Experti

Expertná komisia je nezávislý poradný a zároveň odporúčací orgán prítomný počas celej implementácie projektu. Tvorí ju skupina expertov, odborníkov na špecifické témy súvisiace s projektovými zámermi a cieľmi. Podlieha vlastnému štatútu a pravidlám. Má stálych členov, na špecifické úlohy si môže prizývať ďalších odborníkov. Spolupracuje na strategickom zameraní jednotlivých častí, komponentov programu, posudzuje projekty a projektové zámery jednotlivých grantových kôl, zhodnocuje jednotlivé programové priority. Funguje nezávisle a transparentne.

 

Štatút expertnej komisie

 

Členovia expertnej komisie 

 

 

 

aktuality     

Otvorené II. kolo grantovej výzvy

Program Každý z nás je originál vyhlasuje II. kolo grantovej výzvy na podporu občianskych advokačných iniciatív. Jej cieľom je zlepšiť situáciu znevýhodnených rómskych komunít prostredníctvom obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a podporovať kľúčových aktérov pri spoločnom definovaní a riešení konkrétnych problémov Rómov, ako i otvárať priestor pre dlhodobý dialóg a partnerstvá. Termín uzávierky: 6. október 2008. Stiahnite si formulár. Viac čítajte v časti GRANTY. super clone rolex

Letná škola multikultúry

Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci programu Každý z nás je originál organizuje od 15. - 17. augusta 2008 vo Vyšných Ružbachoch letnú školu multikultúry. Jej cieľom je otváranie tém kultúrnej koexistencie a rôznorodosti, jej výhod a nástrah, rozvíjanie inovatívnych prístupov v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín, podpora ich začleňovania, eliminácia stereotypov a predsudkov na oboch stranách - majority i menšiny. Cieľovou skupinou sú najmä študenti vysokých škôl. Stiahnite si pozvánku a prihláste sa tu.

 

hore vodn strnka
Copyright © 2007 Open Society Foundation. Vetky prva vyhraden design by mayo hirc, generovan CMS systmom BLADE CMS